بانو یادت باشد... 

زیبایی تو زمانی به چشم می آید که نجیب باشی ... 

با حجابت داغ به دل کسانی بگذار که در کوچه و خیابان و فضای مجازی به دنبال هوسرانی هستند...

زیباییت سهم مرد زندگی ات هست ،آن را به دیگران نده... 

چون با بد حجابی هم در حق خودت ظلم می کنی و هم در حق کسانی که ذهن پاکشان به گناه کشیده می شود و یقین بدان یک نوع خیانت است به همسر آینده ات... 

و اما...

مرد هم باید عفیف باشد... 

همانطور که زن باید عفت داشته باشد مرد هم باید عفیف باشد...