سرباز همیشه عزیز است... 

نه فقط وقتی که میمیرد!

 شورشی هایی که زمانی سربازان را در کف خیابانها زدند و آن ها را عریان کردند ،امروز فوت دردناک آنها را دستمایه سو استفاده سیاسی کرده اند!

جالبه!

 برای اون هایی که میرن شمال برای تفریح و تصادف می کنند ،مشکل از جاده است ،اما برای سربازان مشکل از حکومت و سربازی است...

سرباز میهن