انگار خیابان های شهر هم به غربت عادت کرده اند...

#یا _غریب